Dagmar Čapková - Astrologická a numerologická poradna

Tarot - velká arkána

Použila jsem tarotové karty ANSATA, které mám velmi ráda.

Ve spojení s numerologií si můžete rovněž vypočítat svoji tarotovou kartu pro určitý rok.
návod k výpočtu zde 
a0.jpg
0 - Blázen - v některém Tarotu je číslem 22
je klíčovým číslem Arkány, zahrnuje všechna ostatní čísla a je zároveň jejich negací. Blázen často ukazuje ušlechtilého člověka potácejícího se ve zmatku , může však být i moudrým bláznem, člověkem kterého všichni mají za blázna. Dostal do vínku svobodnou vůli a může tak jako každý z nás rozhodovat o svém osudu a měnit svůj život. Je poutníkem ve světě hmoty a hledá jeho duchovní podstatu. Je velkorysý, vznešený, ale také pošetilý a nevyrovnaný. Bývá zahleděn sám do sebe.

 
a1.jpg
1 - Mág - Kejklíř
Spojit se s kreativní energií. Konec zpochybňování sebe samého, začátek nalézání vlastní hodnoty. Vize toho, co by mohlo být, a možnost jejího uskutečňování. Velký potenciál a schopnost jeho využití.
Vyjadřuje vůli k činu. Zručnost Kejklíře nezná hranic, je talentovaný manipulátor, umělec, diplomat, manažer i učitel. Používá své schopnosti na dosažení žádaného účinku.Všichni jsme k tomuto kejklíři přitahováni magickou silou i když víme, že za jeho triky se skrývá jen jeho zručnost, přesto něco v nás očekává zázrak. 
a2.jpg
2 - Velekněžka
Intuice a vědomí. Komunikace myšlenek a hlubokých citů. Vnitřní klid. Vnáší moudrost minulosti do přítomných situací. Skryté hloubky. Karta představuje pasivitu, tajemství, záhadu, vědu, intuici a mysticismus. Kněžka symbolizuje dokonalou ženu a podstatu všeho ženského, nikoliv však v romantickém smyslu, zde se jedná o vyšší duchovní princip.
Představuje znalost, která není získána rozumem, ale inspirací, a intuicí. Je schopná přijímat a udržet rozsáhlé vědomosti, ale je pro ni těžké promítnout tuto vědomost do praktického života.

 
a3.jpg
3 - Císařovna
je obrazem matky, ve smyslu země, přírody. Změna a nové začátky. Léčení sebe samého optimismem a vírou. Završení kruhu.
Silná žena, úspěšná a tvrdá. Vedle tvořivé síly a inteligence uvnitř nás představuje i stálost. Vyjadřuje princip hojnosti, úrodnosti, domácího života, bezpečí, materiální blahobyt, prosperitu a obecné blaho.
Nevyčerpatelný pramen životní síly, obnovení a znovuzrození, růstu a plodnosti. Ukazuje umělecký a tvůrčí potenciál, nápady a vynalézavost, neustálé vznikání něčeho nového, změny stylu života, ale i nutnost snášet bolestivost zrodu toho nového.
 
a4.jpg
4 - Císař - Vládnutí. Čas pohlédnout na to, co člověk zná. Porozumění. Znalost sebe sama. Císaři je vlastní disciplína, moc a síla. Ti, kdo vládnou, musí v první řadě zvládat sami sebe. Světský úspěch, autorita a udržení moci stálostí a vytrvalostí. Vedle nutnosti sebeovládání a vytrvalosti ukazuje vítězství rozumu a síly vůle.
Symbol stability, potřeby jistoty, trvalosti a osvobození se od okolních vlivů. Potřeba vytvoření řádu, uskutečnění dlouho připravovaných plánů, přání, předsevzetí, obchodů a jednání. Ukazuje nutnost disciplíny, vytrvalosti, odhodlanosti a vůle přijmout funkci či odpovědnost. 
a5.jpg
5 - Velekněz - Papež
Odstup a sebeovládání. Intelektuální vedení. Představitel duchovních hodnot. Schopnost směřovat k vytyčeným cílům přes všechny nástrahy.
Velekněz představuje moudrost a duchovní sílu , znázorňuje vládu na třech úrovních: fyzické, intelektuální a duchovní a učí nás co je potřebné. V této kartě se nachází veškerá možná moudrost a zkušenost. posouvá nás nenásilně směrem vzhůru a kupředu, řídí a radí bez přikazování.
Dává rozumové vlastnosti moudrost, vnímání, inspiraci. 
a6.jpg
6- Milenci -
Volba mezi duchovním a fyzickým/materiálním. Vztahuje se k lásce a sexualitě, k oddělení a sjednocení. Možnost naplnění na všech úrovních. Čas k rozhodnutí. Osamělým přináší seznámení, ostatním nejčastěji nutnost rozhodování, rozpolcenost, potřebu řešit a vyřešit, rozejít se nebo spojit se a to ve všech oblastech nejen v oblasti partnerství.. Je tady nutnost jít jednoznačně jednou či druhou cestou. Pokud vlastní svědomí nebo stav duše tuto možnost nedokáže rozhodnout, pak se snažte vyžádat si odklad rozhodování a snažte se získat si co nejvíce informací a rozhodněte se později. 
a7.jpg
7 - Kočár - Vůz -
Být ve středu vlastního bytí. Soustředěním vůle můžeme lépe určovat směr. Nejsou žádné jiné hranice než ty, které si dáváme my sami. Hnací silou je především touha po svobodě, ctižádost, cílevědomost, touha dojít cíle, vůle k moci, bojovnost, hlad po zkušenostech. Znamená i přehnanou sebedůvěru, vzpouru, je to karta akční, plná pohybu. Může reprezentovat různé protiklady rozum a cit, váhavost a rozhodnost.
Kočár naznačuje vydání se na cestu s plnou důvěrou a radostí, s ochotou vzít na sebe riziko. Smyslem je vítězství nad sebou samým.

 
a8.jpg
8 - Spravedlnost
Rozlišování a důvěra. Tajemství leží v srdci - v místě rovnováhy. Moudrost a směřování. Každá akce vyvolává reakci. Buď poctivý sám k sobě Tato karta je výrazem přírodních zákonů, symbolem rovnováhy a vyváženosti, konfrontace sama sebe. Učí nás, abychom nesoudili a neodsuzovali ostatní, toto právo nám nepatří, protože máme omezené zkušenosti a skutečná spravedlnost vyžaduje vysoké vědomosti.
Osmička vyjadřuje myšlenku, že každý dostane to, co zaslouží, dohlíží na zákony bez vyjímek a úplatků.


 
a9.jpg
9 - Poustevník
Obrácení se dovnitř dává čas k nalezení vlastní pravdy. Zprostředkovatel univerzální pravdy. Emocionální a duchovní růst. Přemýšlení o samotě, návrat do sebe.
Je kartou poznání, moudrosti, času, osamění, ústraní, odloučení, hledání, odkladů a bystrosti. Ukazuje potřebu nebo nutnost zastavení se a uklidnění, nebo i odchodu do ústraní. V životních situacích naznačuje introvertní období života, kdy jsme stranou dění . Samota je v tuto chvíli nutná nebo přínosná i když se nám to v tuto dobu nemusí líbit. Je tu doba přehodnocení všeho dosaženého ,například při rozhodování o dalších krocích a pracovních plánech. 
a10.jpg
10 - Kolo štěstí -
Časové cykly, zákony Karmy, příčiny a následku. Nový začátek na všech úrovních. Buď připraven ke změně. Potenciál pro velké štěstí.Tato tarotová karta sebou nese střídavé a osudové změny, jimž půjde těžko se vyhnout. Je třeba s důvěrou přijmout určité okolnosti nenechat se jimi zmítat sem a tam, přijmout jejich skutečný vnitřní význam. Tím bude současně dán šťastný směr a vývoj. Někdy je Kolo štěstí ovládané instinktem a cítěním, někdy rozumem. Symbolizuje rytmus, střídá dobro se zlem, den s nocí, smrt se životem.
Symbolizuje náš osud jako vyvažování - jednou jsme dole, jednou nahoře.
 
a11.jpg
11 - Síla -
Důvěra a spolehnutí. Nalezení skutečné síly vychází z lásky k sobě samému. Odvaha a statečnost, důvěra ve vlastní schopnosti. Přijímáním sebe přijímáme ostatní.zdůrazňuje odvahu, energii, nadšení a užití vnitřních a magických sil. Podstatou karty je spojení protikladných pólů. Rozum, láska se spojují, aby přeměnily instinkt v ušlechtilou sílu.
Tato karta upozorňuje na lidskou energii, léčení pomocí energie, získávání energie. 
a12.jpg
12 - Viselec - Umírající a znovuzrozený -
Vidění - nazírání věcí jiným způsobem. Bez oběti není služby. Prohlédnout skrze současné okolnosti, být otevřen neočekávanému. Je třeba učinit rozhodnutí. je symbolem oběti, ukazuje člověka který se musí vzdát minulých hodnot, aniž by bylo jasné proč. To znamená vykročit do života bez jistoty úspěchu, přinést dobrovolnou oběť. Jeho síla působí na duchovní úrovni, je sebezřeknutím. Tato karta symbolizuje oběť a překážky, ale také inspiraci a vnitřní vývoj. 
a13.jpg
13 - Smrt -
Smrt a znovuzrození na mnoha úrovních. Nech odejít to, co už není užitečné. Odpusť. Postav se k budoucnosti s novou vírou. poukazuje na znovuzrození a transformaci, poukazuje na potřebu rozlišovat minulé od přítomného, je připomenutím pomíjivosti hmotných věcí, jejich marnosti a prázdnoty.
Označuje smrt v duchovním slova smyslu a tato je spojena s znovuzrozením. Vše co nesplnilo svůj účel je podrobeno její akci. Změny nebývají vždy harmonické a někdy jsou i bolestivé. Karta také značí změnu, která je logickým vyústěním situace, jíž se možná bráníme Vliv změny na náš život záleží na nás samotných. 
a14.jpg
14 - Mírnost -
Spolupráce. Víra, důvěra a porozumění. Nalezení svobody prostřednictvím moudrosti. Naučit se chápat představuje potenciál růstu. Skloubení různých aspektů osobnosti Tato karta ukazuje tělo a duši, rozum a cit, oheň a vodu, vzduch a zemi - vždy jako jeden celek. Ve vztazích dává harmonii, v praktických záležitostech úspěch díky pečlivému plánování. Transformaci na vyšší úrovni a dosažení poznání. Pokud chce kdokoliv dosáhnout duchovního cíle, musí zpracovat vše, svůj život, všechny podmínky, které kolem sebe má. Rovnováha musí být dokonalá.


 
a15.jpg
15 - Ďábel -
Výběr směru. Začátek porozumění. Z nevědomosti povstává moudrost, ze tmy přichází světlo. Příležitost vymanit se z omezení, která jsme sami vytvořili. "Věci nejsou takové, jaké se zdají být." Je představitelem hmoty a jejího pokušení ve všech možných projevech od peněz a úspěchu až po smyslnost a poživačnost. Tato karta vyznačuje též nezničitelnou životní sílu.
Úkolem je - nenechat se zaslepit. Znamená i svobodnou vůli, možnost vlastního rozhodnutí, může být i odrazovým můstkem dobra a tak znamenat i zdroj síly a energie.
 
a16.jpg
16 - Věž -
Rozpuštění, osvětlení. Neočekávané změny vedoucí k novým směrům, novým příležitostem. Necháme-li věcem volný průběh, umožňujeme vznik nové, lepší budoucnosti.Tato karta je varování a zároveň nezbytný předpoklad k probuzení nových směrů v životě. Toto číslo je také nabádá, abychom neustrnuli na určitém stupni vývoje v bludném kruhu. V této situaci je nutný zásah osudu, někdy i bolestivý. Jeho účelem je prohlédnutí falešných iluzí a zároveň nás nutí k tomu, přestat si stavět vzdušné zámky.
Pokud se neutopíme v nekonstruktivním sebelitování otevře se nám cesta k velké pozitivní změně.
 
a17.jpg
17 - Hvězda -
Poselství naděje, světlo, které vede. Z pochybností přichází inspirace. Důvěřuj pravé cestě (tomu, co je pravda). Následuj hvězdu, abys naplnil svůj osud. Je kartou snění v dobrém i špatném smyslu. Ukazuje na proudění energie a informace bez zábran, spojení sebe a hlubinných zdrojů poznání. Štěstí, které tato karta reprezentuje je ochranného druhu, ruší všechny zlé vlivy, je harmonizujícím prvkem všech nesnází a protivenství.
Je návratem k pramenům, k provopočátkům života, je prosycena úspěchem, reprezentuje harmonii, konec utrpení, šťastný osud. Znamená idealismus, smělé plány, okultní ochrany. 
a18.jpg
18 - Luna -
Intuice. Iluze. Nevědomé. Důvěřuj svému cítění. Pamatuj, že každá situace má dvě strany - jednu zjevnou, jednu skrytou. Představuje to, co je skryté nebo odvrácené, základy života, základy existence i poznání. Zavádí nás do tajemných oblastí temna a noci, do světa obrazů a inspiruje předtuchy, touhy a sny. Světlá tvář Luny znamená romantické snění, vcítění se do druhého, symbolizuje ale také temnou tvář, propast duše, strach, nejistotu, zlé sny, předtuchy . Cesta k uvědomění nás přivádí do konfrontace s nevědomím, neznámem a nebezpečím.
Luna připomíná, že zvýšená vnímavost a citlivost vyžadují daň. 
a19.jpg
19 - Slunce -
Světlo vědomí, harmonie, síly a entuziasmu. Dovol světlu zářit, šířit lásku, osvobození z temnoty. Příležitost dávat a dostávat lásku. Představuje pozemské štěstí, je také nositelem tvořivé energie, znamením úspěchu v podnikání, někdy až upoutání pozornosti. Vášně a instinkt jsou pod kontrolou.
Slunce je opakem Luny, vyjevuje hluboké pravdy, vznikají nové vynálezy, nové objevy. Luna je symbolem duše, Slunce symbolem ducha, odráží neustálé tvoření, vítězství nad hmotou, radost ze života, harmonii,


 
a20.jpg
20 - Soud -
Změna, osobní růst. Popustit uzdu inspiraci a iniciativě. Vnímej život realisticky, bude ti dáno vedení. Spoléhej na svůj vlastní úsudek. "Jak zaseješ, tak sklidíš".
Symbolizuje rozhodující krok k realizaci vlastní osobnosti, úspěšný proces proměny. Člověk posuzuje sama sebe, hodnotí, uvažuje o změně. Jsou dány základní prvky, s nimiž bude nutno dále pracovat. Úkolem tedy je seznámit se s nimi i s vlastními možnostmi jak s nimi zacházet. Karta doporučuje aktivitu, zbavení se toho, co již není platné, pravdivé.
 
a21.jpg
21 - Svět -
dává člověku neomezený prostor, ale nechává na jeho vůli, zda tento prostor pro sebe využije. Osvobození. Možnost nových začátků. Boj skončil, závazek byl naplněn. Kruh se uzavřel. Jasnost při hledání vlastního směru. Sklízej odměny za předchozí úsilí.
Je to číslo reprezentující jednotu člověka, přírody, vesmíru. Symbolizuje znovu nalezenou jednotu,prožitek vyšší harmonie a potěšitelný výsledek nějakého procesu. Je takovým "happyendem" na cestě hrdiny svědčící o šťastném konci,o znovu nalezeném ráji,což ve skutečném životě znamená že jsme u cíle. 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one