Dagmar Čapková - Astrologická a numerologická poradna

Mezisoučty životních čísel jako životní úkol

Na numerologickou mřížku můžeme pohlížet nejen pouze přes čísla, která jsou obsažena v mřížce, ale rovněž i přes životní úkoly, které se dají v datu narození nalézt. Čísla, která jsou zde obsažena vícekrát,mezisoučet, součty svislých, vodorovných rovin, součty úhlopříček a také devítileté cykly, to vše ukazuje na úkol, směr a cíl našeho života.
Životní číslo ukazuje typ vaší osobnosti, ukazuje také životní cestu, která je symbolizovaná určitým číslem. U životních čísel je také důležité, z jakého mezisoučtu se skládají . Mezisoučet je zajímavý z toho důvodu, že jednak odlišuje od sebe stejná životní čísla, ukazuje základ tohoto životního čísla a dále můžeme na mezisoučet pohlížet i jako na úkol, který se máme naučit. abychom co nejlépe využili vlastnosti svého životního čísla.
Jednička a její významy.
Tyto významy jsou stále stejné, ať již se nachází v životním čísle, mezisoučtu, nebo číslu dne.
Aktivita, vůle, nezávislost, samostatnost, cílevědomost, pokrok, nadřazenost, vůdcovství, pravda, kariéra, sebejistota, řídící a organizační schopnosti, nadřazenost, odloučenost.

Životní číslo 1
Cíl: seberealizace vlastními silami, neočekávat pomoc od ostatních, nepodléhat rutině
Vlastnosti:vůle, odvaha, cílevědomost
Úskalí: egocentrismus, nadřazenost

Mezisoučty:

19 - 1 = /1/já + /9/moudrost a potřeba pomáhat  
Devítka v tomto čísle nutí vlastníka využít svou vrozenou moudrost , dát ji ku prospěchu ostatním a nasměrovat své nadání ke kreativní práci, ať již v oblasti léčení, poradenství, nebo oblasti služeb. Vlastník by měl časem překonat menší sebedůvěru a potlačování napětí, které je způsobeno těmito rozdílnými čísly a vyrovnat se i se závislostí, kterou může devítka přinášet.
Díky své citlivosti, síle a výmluvnosti mají tito lidé velmi výrazné kouzlo osobnosti. Mohou své nadání nasměrovat k jakékoliv kreativní práci, mohou z nich být talentovaní spisovatelé, umělci, nebo pracovat v poradenských službách.


28 - 2  = /2/cit + /8/materiální zaměření
Lidé, kteří mají toto číslo vytvořeno z mezisoučtu 28, jsou zde proto, aby překonali obtíže, v nichž se pojí hmotný úspěch a tvořivá energie, aby tuto energii uplatňovali spolu s vrozenou intuicí ve službě ostatním a svou autoritou a soucitem ukazovali druhým směr.  Některé prameny uvádějí, že číslo 28 ukazuje, že osobnost a kreativita člověka byla v dětství nějakým způsobem potlačována. Problémem může být rovněž potlačování emocí, které se může projevit hlavně v oblasti žaludku a zad. K dobrému využití svého životního čísla je nutné najít rovnováhu mezi potřebou dvojky se přizpůsobit a dominancí osmičky.

37 - 3 = /3/komunikace a tvořivost + /7/životní zkušenosti
Trojka svou otevřeností a sedmička se svou nedůvěřivostí, zde mohou vytvářet rozpolcenost, takže může trvat déle, než tito lidé dokáží druhým důvěřovat a najít svou sebejistotu. K tomu bude potřeba i určité vnitřní práce na sobě, třeba ve formě meditace, což jim později dovolí využít otevřenosti čísla 3 a najít v sobě i její lehkost. To vše může být využito prostřednictvím umění a jakékoliv tvořivé práce např. v oblasti hudby, umění, vyučování apod.

46 - 4 = /4/řád + /6/krása a harmonie  
Nejdříve bude nutné vybudovat pevné základy, najít v sobě řád čtyřky a využít vše v kombinaci s harmonickou šestkou, třeba v oblasti umění, obchodu. Tito lidé by se neměli nechat unést netrpělivostí šestky a její velkou potřebou dokonalosti a harmonie. Také bude nutné přijmout a připustit si běžné lidské emoce, které může čtyřka potlačovat.  

Dvojka a její významy
diplomacie, rovnováha, klid, laskavost, spravedlnost, protiklad, proměnlivost, vnímavost

Životní číslo 2  
Cíl:  Je nutné spojit své úsilí s úsilím druhých a svou cestu naplnit realizací spolu s ostatními.Vztahy, přátelství, úspěch, to vše ve spolupráci s druhými.
Vlastnosti: naslouchání druhému, trpělivost, umění diplomacie
Úskalí: podřízenost, přecitlivělost

Mezisoučty:

29 - 11 - /2/cit + /9/moudrost
Úkolem je najít způsob jak využít svou kreativitu ve službě ostatním a spojit vše s vyšší moudrostí S jedničkami přichází nejistota, jež se může projevovat menším sebevědomím, nebo naopak kompenzací, kdy je sebevědomí příliš.
Se zablokováním tvořivé energie přichází často potíže ve střevním traktu, nebo v dolní části zad. .K dobrému využití svých schopností je třeba najít svou totožnost a střed svého života, ujasnit si svou závislost na ostatních lidech.
Tito lidé dokáží být dobrými kamarády a věrnými spojenci, mají kouzlo osobnosti a dokáží druhé inspirovat.

38 - 11 -/3/ aktivita, tvořivost + /8/moc
Bude nutné propojit svou kreaitivitu s materiálním úspěchem a vše dokázat vyjádřit přes soucit a velkorysost.
Jsou to v podstatě silní jedinci, jejichž energie může být střídavě potlačovaná, nebo výbušná.
Jako úkol je zde potřeba naučit ovládat sám sebe a nepotlačovat materiální záležitosti osmičky tím, že se vzdáme moci a materiální stránky.
Jsou to většinou rození vůdci s autoritou, citlivostí a schopností řešit jakýkoliv problém.

47 - 11 - /4/řád,praktičnost + /7/životní zkušenosti
Tito lidé by měli propojit duševní tvořivost s praktickou stránkou.
Aby toho dosáhli, budou muset prozkoumat svůj proces růstu a uvěřit v něj. Dále překonat strach z nedůvěry, nebo zrady, překonat vrozenou nejistotu, jež může být překážkou srdečných vztahů s druhými lidmi.
Dokáží získat finance z mnoha zdrojů, mohou pracovat v obchodě, stát se spisovateli.
K tomu jim pomáhá kombinace rozumu , analytické vlastnosti a síla čtyřky. Styk s přírodou a cvičení pomáhá koordinovat tělo a cit a stát nohama pevně na zemi.

20 - 2 -/2/ cit + /0/duchovní oblast
Dokáží velmi dobře pracovat pro obecný prospěch, hlavně z touhy pečovat o druhé. Potřebují si ale jasně definovat rozdíl mezi službou pro ostatní a podřízeností. Vymezit hranice mezi tím z čeho mají dobrý pocit a tím, co již dělat nechtějí. Ujasnit si kdy pomáhají a kdy již se obětují.
Dokáží fungovat jako řešitelé problémů a prostředníci, kteří pomáhají ostatním dosáhnout dohody.Bývají z nich dobří diplomaté, zprostředkovatelé a vyjednavači.

Trojka a její významy
Aktivita, agrese, energie, obrazotvornost, čin, síla, komunikace, fantazie, tvůrčí neklid, sex

Životní číslo 3   
Cíl: sebevyjádření a styk s lidmi
Vlastnosti: otevřenost ducha, společenskost a živost
Úskalí: neklid roztěkanost, přílišná výbušnost

Mezisoučty:

39 - 12 - /3/tvořivost + /9/duchovní moudrost + /1/já + /2/ostatní
Zde se kombinuje touha po vyjádření trojky s moudrostí devítky.
Lidé, kráčející touto cestou, budou muset překonat obtíže související s tvořivostí a vyjádřit se prostřednictvím týmové spolupráce na cestě k duchovní zralosti. V důsledku své citlivosti o sobě často tito lidé pochybují a jsou snadno přístupni mínění druhých. Nechávají se také snadno vtáhnout do jejich problémů. I když je v nich velká touha po životě, tato energie je často potlačena. Je tedy potřeba nalézt své vlastní já a rovnováhu, aby mohli sloužit ostatním a přitom neztratit ze zřetele své vlastní potřeby.
Stanou se z nich potom věrní přátelé, jejichž vztahy jsou založeny na upřímných citech, porozumění a úctě. Bývají dobrými terapeuty, nebo pracovníky ve sdělovacích prostředcích.

48 - 12 - /4/ řád + /8/síla + /1/já + /2/ ostatní
Bude nutné překonat obtíže související s tvořivostí a naučit se vše skloubit s praktickými záležitostmi. Jednat vždy poctivě, nepřehánět svou ctižádost spojenou se zodpovědností, řídit se pečlivým postupem.
Na této cestě se budou muset zřejmě vyrovnat s rodinnými potížemi. Bude třeba vypěstovat v sobě soucit a porozumění, protože vztahy bývají založeny spíše na rozumu, než citech.
Mohou se velmi dobře uplatnit v oblasti obchodu, využít svých manuelních dovedností, nebo vést rodinný podnik - být novátory v různých oblastech.

30 - tvořivost
Je zde síla, citlivost, intuice a výmluvnost, které podporují hlavní životní téma - emocionální vyjádření. Tito lidé mají velkou potřebu vyjádřit svou osobnost, problémem zde často bývá bojovnost a nedostatek diplomacie. Je také nutné zapojit do vlastního vyjádření pozitivní prvky, soustředit se na vyřešení problému, nikoliv na problém sám.
Senzitivita těchto lidí jde často ruku v ruce s pochybnostmi o sobě samém a s depresemi. Tyto vnitřní problémy se spolu s potlačením citové oblasti mohou projevit v oblasti krku, důležitý k sebevyjádření je proto i zpěv a hudba.
Největším darem je zde schopnost komunikace a schopnost vlastního vyjádření ve formě psaní, hraní, mluveného slova, poradenství, nebo kreativní tvořivosti.

21 - /2/cit + /1/ já 12 - /1/já + /2/cit
Obě čísla mají za úkol překonat obtíže související s tvořivostí, emocionálním vyjádřením a spoluprací při podpoře druhých lidí, - ve formě učení a inspirace.
Potřebují odvahu k překonání vlastní nejistoty, která může vyústit i do různých druhů závislosti.
I když jsou tito lidé emocionálně vnímaví, mají tendenci zdůvodňovat své city rozumově.
Potlačení tvořivé energie se může projevit v oblasti hrdla, v oblasti zažívání, nebo reprodukčních orgánů.
Jsou to lidé velmi všestranní, s kombinací kreativní a vyjadřovací energie, která je vhodná pro psaní, návrhářství, mluvený projev, nebo jakoukoliv tvůrčí činnost.Čtyřka a její významy:
pevnost, vytrvalost, pracovitost, organizační schopnosti, rozvaha, pravidelnost, systematičnost

Životní číslo 4
Cíl: realizovat se prací, kariérou
Kvality: schopnost vynakládat úsilí, vytrvalost, pravidelnost, stabilita
Úskalí: nedbalost, omezený pohled na život, omezený duchovní život

Mezisoučty:

40/4 - /4/stabilita + /0/vnitřní zdroje  
Lidé s tímto mezisoučtem mají smysl života vyhraněný, neovlivněný dalšími čísly a energiemi.Je zde vynikající schopnost analýzy, dar vnitřní síly , vytrvalosti a silná intuice.
Vlastníci tohoto čísla mohou mít potíže s pocitem zakotvení a s nutností dodržovat při cestě k cíli zdlouhavý postup. Je potřeba si zadávat krátkodobé úkoly a zdolávat je.
Pro tyto lidi bývá obtížné zbavit se starých vztahů, minulých rozhodnutí a minulosti vůbec, pravděpodobně budou nuceni řešit obtíže v rodinném životě. Bude třeba, aby byl cit a rozum uveden do rovnováhy. Jsou pro ně užitečné formy cvičení jako je jóga, aikido, tai-či, bojová umění.
Vzhledem ke svým vynikajícím analytických schopnostem a intuici si povedou dobře v jakékoliv obchodní sféře, ve službě ostatním /sociální oblast/ a vyniknou všude, kde je potřeba vytrvalost, síla, citlivost a analytické schopnosti. Budou-li svoji energii využívat prakticky, úspěch je nemine.

22/4 - /2/ cit  
Tito lidé musí nejdříve vyřešit obtíže související se spoluprací, odpovědností a postupem, aby si mohli následně vybudovat stabilní základnu. Svých cílů budou dosahovat prostřednictvím trpělivé práce, ve spolupráci s druhými lidmi. Nezvládnuté emoce citlivých dvojek zde mohou způsobovat vnitřní citové zmatky a krize. Je tedy nutné si ujasnit a zpracovat zážitky z původní rodiny /matka/, protože právě rodina je zde tou základnou, na níž se staví.
Bude potřeba naučit se zpomalit tempo, odpočívat, relaxovat. Naučit se do vztahů vnášet empatii a citlivost, kterou čtyřka může potlačovat.
Mají tendenci být potom zodpovědnými pečovateli, podporovat druhé. Ať již svoji rodinu a rodinné příslušníky, nebo v aktivitách zaměřených na výuku, poradenství, nebo obchod.

31/4 - /3/tvořivost + /1/já
13/4 - /1/já + /3/tvořivost  
Bude nutné, vyřešit obtíže související s tvořivostí a emocionálním vyjádřením. Překonat nejistotu a pochybnosti o vlastní osobě, aby bylo dosaženo sebevědomí, které je nutné při cestě k cíli.
Velké množství energie nikdy nemůže nahradit dlouhodobou práci, která je zde nutná, protože zde čtyřka vlastníka nutí k vytvoření si pevné základny , kterou může být domov, rodina, vzdělání, práce apod.
U těchto mezisoučtů je jediný podstatný rozdíl, daný pořadím primárních čísel jedna a tři.
U 31 je vliv tvořivé energie silnější než energie vyjadřovací, u 13 mohou být s vyjádřením potíže. Obě tato čísla mají silnou potřebu síly, ctižádosti a touhu vyniknout. Může se u nich projevovat sklon využívat rozum a cit odděleně. Jsou ale družní, přátelští, žijí společensky a přesto jsou orientovaní na rodinu.
Mohou se velmi dobře uplatnit v poradenské činnosti, v oblasti realit a financí, nebo v oblasti jakékoliv tvořivé komunikace.

Pětka a její významy:
nejistota, nestálost, změny, neklid, nové myšlenky a objevy

Životní číslo 5
Cíl: realizovat se spontánně a získávat zkušenosti
Vlastnosti: prostor, přizpůsobivost, hybnost
Úskalí:podléhání okamžitým nápadům, nestálost

Mezisoučty:

32/5 - tvořivost /3/ + cit /2/ 23/5 - cit /2/ + tvořivost /3/
Na své cestě bude nutné vyřešit obtíže související s nezávislostí a závislostí, svobodného vyjádření citů a emocí , spolu se zodpovědností.
Tito lidé jsou zde proto, aby zakusili opravdovou svobodu. Mají ale tendenci vrhat se do mnoha aktivit, ať již ve sféře duchovní, tělesné, pracovní, společenské a nalézat dobrodružství. To vše může skončit pocitem roztříštěnosti a vyčerpání.
23 mohou mít zpočátku méně sebevědomí a mohou mít potíže se spoluprací, dozrávají také později. U 32 je pravděpodobné, že překročí rychle své hranice možností.
Obě tato čísla potřebují kázeň, soustředění a znalost priorit, aby se mohla sama osvobodit. Svoboda, kterou hledají je pocit vnitřní - svoboda být sám sebou, osvobození od pochybností o sobě, osvobození od strachu.
Potřebují profesi, která jim dovolí prozkoumat různé stránky života, jsou velmi nadaní, takže mohou uspět v téměř každé oblasti.

41/5 - /4/stabilita/ + 1/já/
14/5 - /1/ já + /4/stabilita
Lidé, kráčející touto cestou budou muset vyřešit obtíže související s nezávislostí, stabilitou a tvořivostí ,aby na konci své cesty dosáhli svobody.
Svou vnitřní i vnější svobodu naleznou, až když zjistí, co svoboda není - mohou mít sklon stávat se závislými na ostatních a protože tento pocit jim nevyhovuje, snaží se nalézt svobodu za každou cenu.
Vývoj a úspěch záleží v tomto případě na pevné a stabilní základně, kterou může být např.rodina.Vliv čtyřky přináší těmto lidem potřebnou sílu a stabilitu, schopnost analýzy a uzemňuje jejich nepřiměřenou aktivitu. .
Přitahuje a podněcuje je jakákoliv forma tvořivosti, která si žádá rychlou analýzu.. Síla , pohotovost a kreativita přinášejí úspěch např. v mezinárodním obchodě, v kontaktu s lidmi

Šestka a její významy:
soulad, krása, klid, harmonie, snaha po dokonalosti, láska, rodina, bohatstvím oddanost

Životní číslo 6 - Venuše
Cíl: realizovat se v citové vyrovnanosti
Úskalí: jistá netolerance, přílišná snaha po dokonalosti, nedůtklivost

Mezisoučty:

15/6 - /1/ já + /5/aktivita a nezávislost
Bude nutné vyřešit obtíže s nezávislostí a tvořivou energií , přijmout sami sebe a podělit se o své představy s ostatními.
Budou muset čelit překážkám s vlastní nejistotou, perfekcionismem, sklon k souzení sebe sama i druhých, podle vlastních měřítek dokonalosti. Potřebují mít v životě nějaké praktické cíle a konstruktivní činnost. Pokud svou energii nasměrují k soustředěné práci, dokáží potom dobře využít svou velkou tvořivost a produktivitu.Tuto mohou nasměrovat k psaní, bádání, k povoláním, která jsou rozmanitá .
Toto číslo je směsí tvořivé energie, spravedlnosti, touhy po dokonalosti a přináší jednu z nejušlechtilejších životních cest.

24/6 - /2/cit + /4/ stabilita
42/6 - /4/stabilita + /2/ cit
Zde bude nutné vyřešit potíže s perfekcionismem, zodpovědností to vše praktickým způsobem.
Dvojka přináší sklon idealizovat si nejen druhé lidi, ale i jiné oblasti a může se zde projevovat potřeba nutit sebe i ostatní splnit jejich očekávání.Bude proto nutné tyto představy vyvážit dávkou realizmu čtyřky. Protože lidé, kteří pátrají po dokonalé práci, dokonalých vztazích, nebo dokonalém životě, bývají často zklamáni.
Jsou to lidé vtipní, přátelští a vstřícní, dokáží dobře pracovat s druhými, buď v profesích spojených se službou pro ostatní, jako poradci, v oblastech obchodu, nebo v oblastech spojených s harmonií a krásou.

33/6 - /3/ tvořivost a aktivita
Překážkou zde budou obtíže spojené s perfekcionismem, emocionálním vyjádřením a pochybností o vlastní osobě. Mohou potlačovat své emoce , kterých je zde mnoho a díky tomu mohou působit často chladně a necitelně.Takže prvním krokem by mělo být přijetí svých vlastních citů, což jim pomůže projevovat se navenek opravdověji. Potlačování emocí, hněvu se může projevit ve sklonu k artritidě, stres může způsobovat kožní problémy, astma, nebo jakékoliv další chronické onemocnění.
Je zde rovněž silná potřeba uznání a touha být oblíben a respektován.Pokud se objeví finanční problémy, většinou souvisí se špatným oceněním sebe sama.
Tito lidé jsou nadáni hlubokou vnímavostí, dobrými slovními vyjadřovacími schopnostmi, které je předurčují do profesí učitele, vychovatele, nebo lidí pracujících s krásou , jako je návrhářství a architektura .Aby dosáhli úspěchu, musejí porozumět svým představám, být praktičtí, realističtí a fungovat co nejvíce pozitivně.

Sedmička a její významy
moudrost, přemýšlivost, jasný úsudek, dokonalost, učenost, inspirace citlivost k druhým, spravedlnost, rozhodnost v každodenním životě

Životní číslo 7
Cíl: uplatnit se ve skutečně kvalitním životě a vyvíjet se prací na sobě samém
Vlastnosti: touha objevovat, učit se, přemýšlivost, jasný úsudek
Úskalí: pesimismus, přílišná strohost, nedostatek realismu

Mezisoučty:

16/7 - /1/já + /6/harmonie
Život bude vlastníky tohoto mezisoučtu učit důvěřovat ve vlastní tvořivost, v krásu skrytou kolem nás, aby vše mohli využít praktickým způsobem a podělit se s okolím o své ideály a představy.
Tito lidé jsou v životě poháněni svými ideály a potřebou harmonie čísla šest , v kombinaci s nedůvěrou a obavami sedmičky. Touží po hlubším spojení se životem, kterého lze dosáhnout přes základní úkol sedmičky - důvěřovat svému nitru, srdci a intuici, důvěřovat světu - otevřít se druhým lidem.

25/7 - /2/cit + /5/aktivita a nezávislost
Důvěřovat sobě i ostatním, najít kázeň a soustředění. Tito lidé často vstupují do vztahů s naivitou a vírou, což může přinášet později zklamání a pocity zrady. Potom mají tendenci se emocionálně stáhnout do sebe a nedovolí ostatním nahlédnout do svých myšlenek a citů. Jejich život se soustřeďuje spíše na vnitřní vývoj, cítí se přitahováni krásou, harmonií, mystikou. Proto musí řešit rozpor mezi touto nedůvěrou vůči druhým a velkou potřebou jim pomáhat - rozpor mezi dáváním a braním.
Jsou dobře vybaveni pro jakoukoliv práci, která vyžaduje pohotové reakce a šikovné ruce, a která jim poskytne dostatečně klidný prostor pro jejich hloubavost.

34/7 - /3/ tvořivost + /4/stabilita 43/7 - /4/ stabilita + /3/ tvořivost
Úkoly, které potkávají na své cestě se pojí s obtížemi vyjádřit se tvořivě, s důvěrou a trpělivostí.Tato cesta představuje možnost propojit realistickou praktičnost čtyřky s mysticismem sedmičky, tělo s duchem a kreativně vše dokázat vyjádřit.
Bude nutné najít nějakou základnu, zakotvit v praktické sféře života a odtud si krok za krokem stavět schody k duchovním záležitostem.
Kombinace těchto čísel přináší velký vyjadřovací a tvořivý potenciál a smysl pro strukturu. Mohou proto vyniknout v oblasti obchodu, divadla, tvůrčího psaní, nebo v oblasti víry ,náboženství a duchovního růstu.

Osmička a její významy:
covství, úspěšnost, vytrvalost, materiální úspěch, hledání rovnováhy, moc

Životní číslo 8
Cíl: realizovat se konkrétně a zachovat si rovnováhu, vůle k uskutečnění tužeb
Přednosti: odvaha, silný charakter, smysl pro spravedlnost a realitu
Úskalí: zneužívání moci, útočnost nebo tvrdost, nesnášenlivost

Mezisoučty:

17/8 - /1/ já + /7/životní zkušenosti
Cesta a její úkoly budou souviset s penězi, mocí a duchem a s uvědoměním si vlastní vnitřní síly.
K osmičce patří materiální stránka síla a moc a sedmička v tomto čísle má tendenci tuto energii potlačovat a vyhýbat se jí, zvláště když si dostatečně nevěří. Bude proto nutné zkombinovat vnitřní růst s praktickými cíli v materiálním světě.
Kreativita jedničky, spolu s bystrostí sedmičky a inteligencí čísla osm dávají vzniknout velké hloubavosti a originalitě. Tato může být uplatněna v různých oborech - financích, obchodě, vůdčím postavení v různých organizacích, většinou souvisejících se službou ostatním lidem.

26/8 - /2/cit + /6/ harmonie
Úkoly budou souviset s perfekcionismem, s penězi, mocí a uznáním.
Vliv dvojky a šestky zde může způsobovat podceňování sebe sama, také při řešení citových konfliktů mají snahu vzdát se své moci a touhy po prosazení.Může jim rovněž dělat potíže rozpoznání, nebo vyjádření skutečných citů a pocitů. Jestliže energii osmičky prožívají negativně, mohou se skrývat před mocí, nebo uznáním. I když dokáží pracovat velmi usilovně, vzhledem k vysokým nárokům na sebe sama mívají pocit, že by mohli pracovat lépe a více.
Pokud fungují pozitivně, mohou právě díky svým vysokým nárokům, a touze po uznání a úspěchu dělat cokoliv a v životě vyniknout. Dokáží pracovat velmi tvrdě, usilují i o zdokonalení sebe sama. Potřebují mít pocit, že je okolí uznává.

35/8 - /3/ tvořivost + /5/svoboda  
Jedno z hlavních témat tohoto čísla je napětí rozporu mezi touhou po moci a financích na straně jedné a strachem z nich, na straně druhé. Úkol spočívá v přijetí pasivních i agresivních složek jejich osobnosti a jejich sjednocení. Jejich často potlačená síla může vyvolávat nepříjemné pocity nejen v druhých, ale i v nich samotných.
Díky trojce může být potlačována oblast citů.Rovněž potřebují vyvážit sklon kolísat mezi krajní závislostí, kdy pociťují pasivitu, či pochyby o sobě samých a krajní nezávislostí. Rovnováhy docílí tím, že si v osobním a profesionálním životě vybudují vyvážené vztahy, charakterizované vzájemnou podporou.
Na lidi s tímto mezisoučtem se více než na jiné osmičky vztahuje karmický zákon příčiny a důsledku …cokoliv uděláš, hned se ti vrátí, za všechno musíš v životě zaplatit…
Schopnosti a nadání se soustřeďují na oblast autority, vůdcovství a odpovědnosti.Je potřeba tyto vlastnosti využít ve prospěch širšího okruhu lidí a držet se při tom nejvyšších morálních principů.

44/8 - /4/ řád a stabilita
Je potřeba na této životní cestě dodržet systematický postup pro dosažení hmotného úspěchu, nejen pro sebe, ale i k podpoře druhých lidí a jejich záležitostí.
Je opět třeba, jako u všech čtyřek vybudovat v rámci rodiny pevnou základnu a zdolat pravděpodobné potíže v této oblasti.
Pro ty, kteří mají v životním čísle zdvojené číslice - zde 44 - platí: že, co jim chybí na rozmanitosti je nahrazeno intenzitou a soustředěností. Dostali tedy do vínku stabilitu, sílu a obchodní zdatnost čtyřek a s nimi i umíněnost, pevnost, nesmlouvavost, schopnost analýzy a touhu osmičky po moci a uznání. Tyto vlastnosti dokáží velmi dobře uplatnit např. v oblasti obchodu, analýzy, psychoterapie, ve státních službách.

Devítka a její významy:
univerzum, idealismus, pravda, vědění, odpovědnost k druhým, iluze

Životní číslo 9
Cíl: uplatňovat se ve velkém záběru, ustupovat do ústraní a být užitečný druhému
Vlastnosti: citovost, zájem o humanitní sféru
Úskalí: sklon dělat si iluze, vypjatá citovost, náladové a přehnané reakce

Mezisoučty:

18/9 - /1/ já + /8/ moc a síla
Uplatnit svou energii a vliv v souladu s vyššími principy a vyřešit obtíže související s penězi, sebedůvěrou a ovládáním.
Tito jedinci se musí na cestě k vrcholu opírat o vysoké morální principy a poctivost. Pochopení a odpuštění je může přivést k upřímnému vztahu k duchovním zákonům. Odpovědi na všechny otázky najdou ve své vlastní duši.
Většina těchto lidí je obdařena silným rozumem, osobním kouzlem a množstvím energie, což jim dává předpoklady stát se vyjímečným vůdcem. Je nutné, aby peníze pro ně nebyly pouze prostředkem k vlastnímu prospěchu, ale aby byly výsledkem služby pro druhé.

27/9 - /2/ cit +/7/ životní zkušenosti
Aby tito lidé dospěli vyšším zákonů, musí se naučit důvěřovat ve vlastní vnitřní moudrost, spočívající spíše v citech, než v rozumovém pojetí. Mají totiž tendenci důvěřovat lidem kolem sebe - místo aby důvěřovali sami sobě, - žít podle teorie druhých . Čím více si všímají názorů druhých a přizpůsobují se jim, tím hůře se jim navazuje kontakt s vlastním centrem citu. Klíčem pro celistvost a moudrost je sedmička - sebedůvěra v sebe sama.
Jsou to lidé s láskou k přírodě, vynikají v oblastech souvisejících s uzdravováním, dokáží být tvořiví v oblasti herectví a umění. Charakter a hloubka je předurčuje k vůdčímu postavení.

36/9 - /3/ tvořivost + /6/ harmonie
Obtíže na této cestě souvisejí s city, perfekcionismem, ideály a pochybnostmi o vlastní osobě, je zde také sklon poměřovat se podle ideálních měřítek. Může jim proto trvat delší dobu, než se naučí vážit si svých vlastních citů .Trojka a šestka mohou způsobovat silnou citlivost vůči kritice druhých lidí.
Potřebují podřídit svůj život vyšší autoritě - duchovním zákonům. Jakmile přijmou sami sebe se všemi svými vlastnostmi, mohou plnit svůj životní úkol. Žít obyčejným životem, který je založen na vyšších zákonech, nalezených ve vlastním srdci a být inspirací pro druhé lidi.


 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one