Dagmar Čapková - Astrologická a numerologická poradna

Lunární cyklus
Čerpáno: Dane Rudhyar - Lunační cyklus
Pavel Turnovský - Rozloučení s tradiční astrologií
------------------------------------Lunární cyklus je proces, který můžeme rozdělit do jednotlivých kroků (fází)-  fáze, do níž se člověk narodí, symbolizuje základní založení člověka a jeho způsob, jak se staví k okolnímu světu. -
Tyto fáze mají určitou posloupnost,každá fáze staví na tom, co bylo před ní a připravuje půdu pro ty kroky a fáze, které budou následovat po ní.
V tomto pojetí vycházíme z lunačního cyklu, který trvá přibližně 29, 5 dne a začíná při novoluní. Tuto lunární fázi zjistíme, když od Luny odečteme polohu Slunce.

Typ novoluní  
fáze vynořování - Luna je před Sluncem 0°- 45°
Lidé, kteří se narodili ve fázi novoluní, nesou v sobě impuls nového. Mají tendenci se do věcí vrhat po hlavě, dynamicky, instinktivně, impulzivně, dramaticky, ale také velice subjektivně a většinou bez přemýšlení.V tomto případě je svět duality vnímán jako celek. Luna je v první fázi, krátce po svém narození, je tedy schopna se jako dítě nadchnout pro všechno nové. Proto tito lidé potřebují své okolí, aby mohli začít s prvním rozlišením mezi sebou a světem, aby mohli poznávat sami sebe.
Vnímání těchto lidí je jedinečné, ale často nemá odstup, není schopno pozorovat samo sebe, je tedy subjektivní. Člověk hůře rozlišuje mezi svými požadavky a skutečnými možnostmi, které se nabízejí, také těžko rozlišuje mezi vůlí a citem. Na druhé lidi jsou přenášeny osobní touhy, problémy a obavy. Tito lidé jsou subjektivní reagují instinktivně a stávají se symbolem své doby, nebo zosobňují nějaké postoje či hnutí

Typ srpku
fáze prosazování se - Luna je před Sluncem 45° - 9O°
Tito lidé mají více sebedůvěry, chtějí se prosadit a udělat dojem, zanechat svoji stopu ve světě. Mají v životě potřebu neustále něco uskutečňovat, odloučit se od minulosti, nebo ji změnit.
Lidé narození v této fázi se vyznačují velkou emocionalitou a impulsivností. jsou instinktivní, spontánní a velmi snadno se pro něco nadchnou. Jejich boj bývá většinou zaměřený na potírání "starého" - tradic a minulosti /nový cyklus začíná na půdě, kterou už prošel starý cyklus, a tu půdu je potřeba uklidit/. Tito lidé už věří více sami sobě a mají potřebu "udělat dojem na vnější svět". Potřebují své okolí, aby mohli začít z rozlišením mezi sebou a světem, aby mohli začít poznávat sami sebe.

Typ první čtvrti
fáze činorodá -Luna je před Sluncem 9O° - 135°
Je zde zaměření na budoucnost, své ideje a ideály se člověk snaží do této budoucnosti ukotvit. Je nadán praktičností a pragmatizmem, snaží se najít duchovní orientaci ve společnosti. Často se tito lidé snaží vybudovat nějakou organizaci, nebo nový systém, které jim umožní tyto ideály převést do praxe, mohou se snažit o nějakou reformu, novelizaci, nebo i revoluci. Jsou průkopníky nových myšlenek. Jsou zde ale i stinné stránky - potřeba, která nás vede k zabezpečení svých ideálů v praktické stránce, může vést k určité nepružnosti v myšlení, člověk může být zaměřen pouze na svoji pravdu, kterou se může snažit druhým vnucovat. Ctižádost, potřeba vykonat něco, co přetrvává, silná vůle, aktivita

Typ vypouklé Luny  
fáze vyjadřování - Luna je těsně před úplňkem l35° - l8O°
Symbolika této fáze plyne z toho, že se čeká na úplněk, tedy hledání osvícení. Na této cestě nás čekají pochybnosti, proto jsou lidé narození v této fázi velmi pátraví a zvídaví, mají pronikavé a obezřetné vnímání. Často se věnují nějaké velké věci, ale v podstatě je tato práce hledáním služby společnosti. Tato fáze se dá charakterizovat jako cesta "od harmonie k hledání a pochybnostem. Tito lidé jsou přemýšliví, tvořiví, neustále hledají odpovědi na své otázky, snaží se sloužit společnosti.

Typ úplňku  
fáze naplnění, osvícení /l8O° - 225°/
Všichni lidé, kteří se narodili o úplňku a v průběhu následujících tří a půl dne. Je to první z typů patřících k ubývající polovině soli-lunárního cyklu; a nese v sobě symbolický význam úplňku, vrcholu cyklu.
To, co se v minulosti především pociťovalo, je teď viditelné. Lidé narození v této fázi jsou objektivní, dostává se jim zjevení, osvícení. Mnohdy však odhodí pod dojmem ideálu vše, co není dokonalé, nebo ideálu neodpovídá. Opozice Slunce a Luny mluví o protikladu ženy a muže v nás a je nutno se dívat na svět z pohledu obou, uvést tyto pohledy do souladu, většinou ve jménu nějakého ideálu. Vývoj je podmíněn tím, že si člověk uvědomí svou protikladnost. Vlastní touhy se mohou zcela lišit od reálných možností, instinkty /Luna/, jsou v protikladu k vůli /Slunce/. Je tedy zapotřebí dobře vnímat potřeby své Luny - své duše - a vědomě je zapojit do cesty za cílem svého Slunce. Velkou roli v životě hrají osobní vztahy a styky.

Rozsévající typ
fáze syntézy - 135° - 90° za Sluncem
Luna začíná ubývat - při úplňku jsme dosáhli objasnění, "osvícení" a v této fázi je začínáme "rozsévat", šířit.
Tato fáze ukazuje přeorientování cesty, jakousi revoluci vědomí. Člověk narozený v této fázi by také chtěl rozšířit své ideje, vše co během svého života našel, poznal a pochopil. Touží se předvést, popularizovat svou osobu, své myšlenky, touží druhé inspirovat. Komunikace a dialog jsou těmto lidem vlastní, mohou mít i dobré pedagogické schopnosti, ale někdy mohou být zneužity v podobě demagogie, mohou tedy inspirovat masy lidí, nebo je zneužít pro svůj prospěch.

Typ poslední čtvrti
fáze, při níž se mění zaměření - 90° - 45° za Sluncem.
Poslední čtvrť se v lunačním cyklu často označuje jako "krize vědomí", protože konec běžícího cyklu už začínáme mít na dohled a musíme začít přemýšlet o dalším.
Tito lidé se zaměřují poznenáhlu na budoucnost, průkopníci, reformátoři, ztělesňující své myšlenky. Protože jsou praktičtí, snaží se vybudovat organizaci, systém, který by jejich myšlenky uváděl do života. Lidé narození v této fázi, jsou již od narození svým způsobem moudří. Jsou senzitivnější než ostatní, vnímavější, jsou to lidé, kteří celý život hledají. Jsou schopni cele se obětovat pro jednu myšlenku, pro nějakou velkou věc. Snaží se rozsévat své myšlenky a pomáhat lidem, ale tolerance není jejich silnou stránkou. Jsou schopni jít do krajnosti, udělat tvrdá opatření , pokud jsou přesvědčeni o správnosti svého záměru.

Typ balzamické Luny
fáze uvolnění - méně než 45°° za Sluncem
V těchto posledních třech dnech třicetidenního lunačního cyklu dospívá tento cyklus do stadia semene, a toto sémě se má stát základem pro budoucí rostlinu, pokud existují odpovídající podmínky k růstu.
Lidé, kteří se v této fázi narodí, mohou být považováni za jakýsi konečný produkt své epochy. Je zde zaměření do budoucna, uvědomění si jak důležitá je minulost, jak významně ovlivňuje a usměrňuje budoucnost. Lidé, kteří jsou narozeni v této fázi, jsou již od narození svým způsobem moudří. Jsou senzitivnější než ostatní, vnímavější, mohou mít vztah k duchovním praktikám. Jsou to lidé, kteří celý život hledají. Rozsévají kolem sebe nové myšlenky a pomáhají lidstvu při jejich rozvíjení. Umí zmobilizovat své síly a jsou ochotni se obětovat pro velkou věc. Tolerance nemusí být jejich silnou stránkou, jsou schopni jít až do krajnosti, pokud jsou přesvědčeni o správnosti svého konání. 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one