Dagmar Čapková - Astrologická a numerologická poradna

Ascendent

Ascendent je hrotem 1. domu a vyznačuje ten stupeň zvířetníkového znamení, které v okamžiku našeho narození vychází nad východním horizontem. Souvisí s okamžikem našeho prvního nadechnutí a představuje začátek cyklu. Znamení v němž je Ascendent , nejen popisuje jak probíhal porod, ale popisuje i naše očekávání a představy, když se chystáme něco podniknout. U Ascendentu také usuzujeme na způsob, jakým vstupujeme do různých fází života, ale kam na své cestě změřujeme, ukazuje znamení, ve kterém je naše Slunce. Znamení ve kterém je Ascendent nám dává informace o vlastnostech, které bychom měli objevovat a rozvíjet. Musíme však také brát v úvahu protilehlý bod horoskopu

Descendent.
Ascendent je bod, kde si uvědomujeme sami sebe, Descendent je bodem, kde si uvědomujeme ty druhé. Pokud se ztotožňujeme pouze z vlastnostmi našeho Ascendentu, vyplývá z toho, že zbývající vlastnosti považujeme za nám cizí. Protože cílem je celistvost, to, co nám chybí, si musíme nutně přitáhnout zvenčí. To co popíráme, objevujeme v těch druhých, zvláště v našem partnerovi. Vlastnosti Descendentu nám buď ztělesní partner, nebo je rozvineme u sebe samých v rámci úsilí o celistvosti své osobnosti.


Ascendent v Beranu - Descendent ve Vahách
Člověk s ohnivým znamením Berana se k životu staví přímým a rozhodným způsobem. Chce být rozhodný, činorodý a chce mít sílu k uskutečnění svých rozhodnutí. Pokud tento Acendent nemá možnost se plně rozvinout, hromadí se v podobě frustrace, která se čas od času projeví v podobě nemoci, nebo emocionálního výbuchu, nebo jinou sebezničující formou. Tvořivý sebeprosazující se Beran musí usilovat o to, aby si uvědomil druhé a vypěstoval si schopnost objektivní spolupráce ve vztahu k ostatním. Na druhé straně znamení Vah dotyčného nutí, aby změnil svůj ohnivý a často agresivní přístup a choval se ohleduplněji.


Ascendent v Býku - Descendent ve Štíru
Protože Býk je znamení zemské, vstupuje do života pozvolna, ale projevuje při tom vytrvalost. Býk na Ascendentu se nikam nehrne, plánuje, buduje a pracuje systematicky na dosažení svého cíle. Může proto setrvávat v jedné fázi zkušeností déle než ostatní. Je s tím spojeno nebezpečí lenosti, netečnosti nebo ulpívání na něčem, co už dávno ztratilo svůj smysl. Touží po dosažení souladu s materiální sférou života a chce vidět konkrétní, hmatatelné výsledky svého snažení. Protože Descendent je ve Štíru, mohou být vztahy poznamenány silnými, intenzivními emocemi, je nutné se proto naučit získávat kontrolu nad těmito stránkami své osobnosti. Štír nás přivádí ke zkoumání svého nitra a k nacházení skrytých motivů a k hledání hlubších příčin svého chování.

Ascendent v Blížencích - Descendent ve Střelci
- je spojen se zvídavostí a zájmem o to, jak lidé a věci fungují. Lidé s tímto Ascendentem rozvíjejí své komunikativní schopnosti pomocí psaní, mluvení a ostatních forem výměny názorů a tím posilují svou identitu a stupňují vliv na okolí. Jejich úkol spočívá v šíření informací.. Jestliže Ascendent je v Blížencích, Descendent je ve znamení Střelce. Nabízí se tak vztah k někomu, kdo dokáže vyrovnávat sklon Blíženců ztrácet se v bludišti myšlenek, nebo nedůsledností. Uchovat si směr k cíli cíle a neuhýbat ze správné cesty. Ostatní lidé mohou Blíženci často zprostředkovat celkový smysl cesty, který on není schopen objevit.


Ascendent v Raku - Descendent v Kozorohu
Jestliže Ascendent je v Raku, proces seberealizace předpokládá pozvolné rozvíjení a tříbení citového života. Úkolem je najít způsob , jak uplatnit svou citlivost, místo toho aby jí byl člověk zahlcován. Vlastník tohoto Ascendentu může tím pádem na sebe přivolávat zkušenosti, které jej mají přimět k tomu, aby poznal své city, respektoval je a dal jim možnost projevu. Rak na hrotu l. domu by se měl naučit žít v souladu s vnitřními a organickými proudy. Někdy lidé s tímto Ascendentem přilnou ke svým citům ať už to je radost nebo bolest a neradi je opouštějí, dokud je nepřekryje nějaký silnější cit. Na protější straně leží znamení Kozoroha. Během života by měl člověk dojít do středu těchto znamení, objevit v sobě nejen city, ale i schopnost být cílevědomý, pevný.

Ascendent ve Lvu - Descendent ve Vodnáři
Ascendent ve Lvu vytváří svět, v němž uplatňování moci, autority a tvořivosti je podmínkou individuální svébytnosti. Hlavním obsahem usilování je stát se samostatnou a svébytnou individualitou. Lev koresponduje se srdcem a toto znamení má v sobě tolik lásky, že ji může rozdávat. Může ostatním poskytnout vřelost a léčivou a životadárnou energii. Zatímco Ascendent ve Lvu chce uplatnit přiměřeným způsobem svou moc, autoritu a důstojnost, Vodnář na protějším Descendentu se domnívá, že na život je nutno se dívat i z jiné, než osobní perspektivy. Vodnář hovoří o tom, že vztah dvou lidí je základem pro sdílení a sledování společných cílů, čímž se neutralizují egoistické sklony Lva v 1. domě. Aby vznikl vztah, v němž ani jedna strana nebude utlačována, musí se ohnivý Lev zmírnit pomocí vzdušné objektivity a spravedlnosti Vodnáře.


Ascendent v Panně - Descendent v Rybách
Při tomto Ascendentu probíhá proces rozvoje individuality prostřednictvím analýzy, rozlišování, sebekritiky a konkretizace vlastního já.Často to souvisí s pěstováním dovedností a odborných znalostí ve zvolené pracovní profesi, nebo při tvůrčí činnosti. Protože jde o zemské znamení, uplatňování znalostí se děje účelně a s ohledem na užitek jejž to přinese. Musí se to dít produktivním způsobem a tak, aby to přineslo prospěch veřejnosti. Znamení Panny se prezentuje v životě "dělením koukolu od pšenice " , při za sebou nechává vše nepotřebné a zbytečné a vybírá si z těchto zkušeností to nejpříhodnější. Toto znamení sebou nese nebezpečí posedlosti pořádkumilovností, přesností a dokonalostí, čímž může ztratit kontakt s proudem života. Tam, kde je Panna příliš úzkoprsá, dodávají Ryby na Descendentu odvahu navazovat otevřenější a citovější vztahy k ostatním lidem a něčeho se přitom vzdát, nebo naopak něco přijmout., právě to totiž kritická a ostražitá Panna většinou neumí.

Ascendent ve Vahách - Descendent v Beranu
Zatímco Beran na Descendentu vyzývá k přímé a rozhodné akci jejímž cílem je sebepotvrzení, Váhy na Ascendentu dávají přednost akci, která je promyšlená, pečlivě připravená a založená na objektivním posouzení situace. Musí se v ní brát ohled na stanovisko druhých a na to, že i oni mají své touhy a přání. Schopnost brát v úvahu i stanovisko druhých a posuzovat každou situaci ze všech hledisek, však může vést k jistému ochromení projevujícím se jako váhavost, nerozhodnost. Ascendent ve Vahách znamená také udržování rovnováhy mezi mužskou a ženskou stránkou života, mezi mystickými a praktickými hodnotami, mezi hlavou a srdcem, intuicí a logikou a především mezi tím co chceme my a co chtějí druzí. Pro tento Ascendent jsou důležité vztahy mezi lidmi, zejména pro osobní růst a vývoj. V jistém smyslu se dá říci, že setkáváme-li se v partnerských vztazích s Beranem, vyvolává to v život vlastnosti Vah. Jestliže partner je vstřícný a asertivní, pak ten kdo má Asc. ve Vahách se musí naučit přizpůsobovat a dělat ústupky. Jestliže je však partner nespravedlivý, náročný a ctižádostivý, musí se člověk naučit trvat na svém a požadovat na partnerovi aby respektoval hodnoty spojené se znamením Vah, rovnost a vyváženost.


Ascendent ve Štíru - Descendent v Býku
S tímto Ascendentem je člověk nucen se v nějaké formě potýkat s tím co je temné, tabu, skryté nebo ničivé. Někteří lidé bojují s tím, co je skryté a temné kolem nich ve vnějším světě, u jiných číhá nebezpečí v jejich vlastní duši a symbolizuje ničivé vášně jako je žárlivost, závist, nebo touha po moci. Člověk s tímto Ascendentem musí vynést na světlo vědomí vše, co je v jeho duši temné a zasunuté. Toto znamení ničí staré formy, aby na jejich místě mohly vniknout nové.Lidé s tímto Ascendentem jsou ovládáni touhou dobrat se kořenů věcí a nalézt jejich hlubší význam a příčiny, nikdy se nespokojí z vnějším pohledem. Ascendent ve Štíru má svůj protipól v Býku. Zatímco Štír musí stále zápasit, útočit, ničit a měnit, Býk je trpělivý, stálý, stojí nohama pevně na zemi a má schopnost uchovávat věci.


Ascendent ve Střelci - Descendent v Blížencích
Jako ohnivé znamení je Střelec plný žáru a proto je pro něj důležité, aby měl možnost tuto energii a nadšení uplatnit v životě. Obraz spojovaný se Střelcem je obraz věčného putování, hledání a usilování o něco ztěží dosažitelného. Může se na svůj život dívat jako na výpravu do dalekých krajin, nebo jako na dlouhé putování. Blíženci na Descedentu jsou nezbytným protipólem Střelce na Ascendentu.. Blíženci jsou zprostředkovatelé informací, myslitelé, spisovatelé, řečníci, jsou to lidé slova, gest a znaků. Lidé s Ascendentem ve Střelci mohou v rámci partnerského vztahu poznat zblízka konkrétní podobu toho, co si jen intuitivně představovali. Blíženci dokáží rozebrat a zpochybnit závěry, k nimž Střelec dospěje a tak ho nutí, aby své názory promýšlel daleko důkladněji. Poskytují Střelci bezprostřední praktické prostředky, pomocí nichž je možné uskutečnit jeho cíle a tužby.


Ascendent v Kozorohu - Descendent v Raku

S tímto Ascendentem má člověk vždy potřebu pořádku a užitečnosti, projev do jisté míry závisí na tom, zda jsou tato kritéria uspokojena. Postoj k životu je přičinlivý, smysluplný a směřuje k odpovědnosti. Je pro něj v životě důležité, najít autoritativní postavu, zpočátku to může být otec, ale pokud zde není, může to zanechat dojem, že život postrádá autoritu a strukturu. To může způsobit, že v důsledku nedostatku sebedůvěry se může projevit netypická neschopnost, nebo vzpurnost. Silný otcovský vzor má velký význam při přípravě Kozoroha na vstup do materiálního světa. Jako kardinální znamení má Kozoroh schopnost působit v materiálním světě, tito lidé proto dokáží rozvinout své potencionální odborné znalosti při řízení a organizování praktických záležitostí a dosáhnout svých cílů. Ascendent v Kozorohu má na Descendentu citové a vodní znamení Raka, které svou měkkostí uhlazuje strohost a nepružnost Kozoroha.

Ascendent ve Vodnáři - Descendent ve Lvu
Lidé s Vodnářem na Asc. /bodu sebeuvědomění/ získávají jasnější vědomí o své identitě že zaujmou k životu objektivní a neosobní stanovisko. Díky tomuto odstupu jsou s to dívat se na události, lidi a okolnosti i na sebe sama z celkového hlediska. S Ascendentem ve Vodnáři může člověk více než kdokoliv jiný, vyvíjet činnost, která je zaměřena na podporu a rozvoj větších společenských celků. Ideály spojované s Vodnářem jsou bratrství, solidarita, rovnost, spravedlnost pro všechny. Lev na Descendentu je stínovou stránkou Vodnáře. Za chladnou objektivností Vodnáře se může skrývat touha Lva po moci a uznání. Lev je vášnivý a své já prosazuje s cílem dosáhnout uznání a vedoucího postavení.


Ascendent v Rybách - Descendent v Panně
Symbolickým znázorněním jsou dvě ryby, které plavou každá jiným směrem a vyjadřují tak konflikt existující mezi sklonem k pevné, jasně vymezené individuální identitě a sklonem k překročení těchto hranic a rozplynutí se ve všeobsáhlé jednotě. Řešení tohoto konfliktu spočívá v tom, že si může vytvořit identitu, která není v rozporu s vědomím toho, že je zároveň součástí většího celku. Klíčovým slovem pro Ascendent v Rybách je obětování osobní vůle. Protože má problémy s vymezením pevných hranic svého já, může se stát obětí svých vlastních náruživostí, jež působí ničivě. Panna, která je na Descendentu čelí těmto tendencím svými typickými vlastnostmi, rozlišováním, racionálním úsudkem, obezřetností, přesným vymezením hranic. Během života je tedy nutné se naučit projevovat nejen vnímavost a citlivost Ryb, ale nalézt v sobě i vlastnosti Panny. Panna představuje pořádek, jistotu, logické uvažování. Do té doby, než se tak stane, bude člověk tyto vlastnosti hledat v druhých, zvláště ve svém partnerovi.

Klikněte na obrázek pro zvětšení -
Pozn. k výpočtu ascendentu: Asc. nemusí být zcela přesný...Vyber své znamení a podle data narození pak I. II. nebo III. dekádu (sloupeček). Na svislé strane najdi svůj čas narození a průsečík je tvým ascendentem. Pozor, tabulka platí pouze pro SEČ, u zimního času je třeba od data narození odečíst jednu hodinu. Postavení planet v tabulce je vypočítáno pro střední Evropu.

pro zvětšení si na obrázek klikněte

{[ascendent.JPG]

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one